Beleidsplan

Inhoudsopgave:

 

1 Inleiding

 

2 Plaats van de Kerkelijke gemeente

 

3 Kerkenraad

 

4 De Erediensten

4.1 Prediking

4.2 Liturgie

4.3 Sacramenten

4.4 Speciale diensten

 

5 Pastoraat

5.1 Huisbezoeken

5.2 Ouderenbezoek

5.3 Ziekenbezoek

 

6 Diaconaat

6.1 Beheer

6.2 Gaven

6.3. Diaconaal bewustzijn

6.4. Activiteiten van de diaconie

 

7 Vorming en Toerusting

7.1 Jeugdwerk

7.2. Kerkelijke activiteiten

 

8 Ondersteunende activiteiten

8.1 Zendings- en evangelisatie commissie (ZEC)

8.2 Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)

8.3 Bejaardencomité

 

9 Tenslotte

9.1 Toekomstvisie

9.2 Besluit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Inleiding

 

Plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse kerk in Nederland dienen een beleidsplan te hebben dat elke 5 jaar opnieuw moet worden herzien.

 

Voor u ligt het plan van 2018 – 2022

 

In dit beleidsplan dient te worden aangegeven hoe het werk in de gemeente plaats vindt en waar eventueel extra aandacht nodig is; welke taken er in de toekomst gedaan moeten worden en welke mensen daarvoor nodig zijn.

En verder welke activiteiten er zijn en of deze beantwoorden aan de behoefte.

 

Binnen de kerkenraad is het beleidsplan samengesteld door dit plan in delen te bespreken en zonodig aan te passen.

 

Hieronder volgt een schets van:

A: de huidige situatie, wie zijn we en wat doen we.

B: de gewenste situatie.

C: de nodige aanpassingen.

 

Het beleid van het college van kerkrentmeesters maakt geen deel uit van dit beleidsplan.

 

 

 1. Plaats van de Kerkelijke Gemeente

 

 

De Hervormde gemeente Oosterwijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wij weten ons verbonden met de Gereformeerde Bond.

Wij hebben een plaatselijke regeling, en de inhoud van deze plaatselijke regeling valt in zijn geheel in dit beleidsplan.

 

Het dorp Oosterwijk is een deel van de burgerlijke gemeente Leerdam. Daartoe behoren ook de kernen Schoonrewoerd en Kedichem.

 

In het beleid van de gemeente Leerdam is geen nieuwbouw voorzien in de kern van Oosterwijk, omdat dit voor een deel beschermd gebied is.

Doordat er leden van de gemeente uit omliggende plaatsen komen, heeft de kerk van Oosterwijk een bescheiden streekfunctie.

Mede daardoor is het contact tussen kerk en dorp minimaal. Dit is voor de kerkenraad een aandachtspunt.

 

 

 

De kerkelijke gemeente is ingedeeld bij de classis Gorinchem.

 

De kerkelijke grenzen van de Oosterwijkse gemeente zijn wat ruimer gesteld als de burgerlijke gemeentegrenzen. Dit houdt in dat leden die aan de Achterdijk wonen burgerlijk onder de gemeente Zederik vallen en kerkelijk onder de gemeente Oosterwijk.

 

 

Het aantal leden van de Oosterwijkse kerkelijke gemeente bedroeg op 1 nov. 2017:

29             Geboorteleden

122          Doopleden

51            Belijdende leden

 

De leeftijdsopbouw in de gemeente is als volgt:

categorie           aantal

 

0    -12 jaar         3  personen

13 – 20 jaar       13  personen

21 – 40 jaar       32  personen

41 – 60 jaar       60  personen

61 – 80 jaar       79  personen

80 +     jaar       15  personen

 

 

 

Oosterwijk heeft samen met de gemeente Nieuwland één predikant, maar is verder een zelfstandige gemeente. Dit houdt in dat de beide gemeenten een eigen kerkenraad hebben. Beiden hebben een eigen beleidsplan opgesteld.

 

 1. Kerkenraad

 

De kerkenraad behoort kerkordelijk te bestaan uit minimaal

2 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.

De kerkenraad van onze gemeente dient samengesteld te zijn uit 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters.

Dit is met instemming van de classis met ingang van 1 mei 2004.

 

Op het moment dat dit beleidsplan wordt vastgesteld, is het voornemen dat de kerkenraad met goedvinden van de classis bestaat uit 2 ouderlingen, 1 diaken en 2 ouderling-kerkrentmeesters.

 

De invulling van de vacatures is een aandachtspunt, in verband met het kleine aantal belijdende mannelijke leden. Ook is de leeftijd veelal hoog.

 

De beide ouderlingen verzorgen het opzicht over de gemeente.

Ten behoeve van het pastoraat is de gemeente in twee wijken verdeeld.

 

 

 

Over het functioneren van de ouderlingen zie: “Pastoraat”.

 

Over het functioneren van de diaconie zie: “Diaconaat”.

­

Over het functioneren van het college van kerkrentmeesters zie: “kerkrentmeesters”.­

 

 1. De Erediensten

 

4.1. Prediking

 

Centraal in de prediking dient te staan het Evangelie van het verzoenend lijden en sterven van Christus Jezus voor verloren zondaren en een weg ten verderve voor wie in ongeloof voortleeft.

De prediking wordt gekenmerkt door de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid.

 

In de prediking staat de drie-eenheid van God centraal zoals we dat ook terugvinden in het Apostolicum: God de Vader Die hemel en aarde heeft geschapen; God de Zoon Die naar deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en God de Heilige Geest Die levens vernieuwt en plaats maakt voor het werk van Christus.

 

Op alle zondagen, behoudens de zomervakantie, zijn er twee erediensten.

Gedurende 5 a 6 weken van de zomervakantie is er één dienst.

 

Op eerste Kerstdag zijn er twee diensten, behalve wanneer de Kerstdagen grenzen aan een zondag. Ook wanneer eerste kerstdag op zondag valt, is er uiteraard twee maal dienst. Op Hemelvaartsdag is er alleen een morgendienst; op Goede Vrijdag en op de bid- en dankdagen alleen een avonddienst. Op Oudejaarsdag is er ook alleen een avonddienst, behalve als deze op een zondag valt, dan zijn er twee diensten.

 

Door de verbinding met de gemeente Nieuwland preekt in de regel éénmaal per zondag de eigen predikant, de andere dienst wordt dan vervuld door een gastpredikant.

 

 

 

4.2. Liturgie  

 

De Liturgie wordt als volgt toegepast.

In de morgendiensten wordt de gemeente gesteld voor Gods heilige wet.

 

En in de avonddiensten belijdt de gemeente haar geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis of één van de andere Algemene of van de Gereformeerde Belijdenisgeschriften.

 

De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Herziene Statenvertaling. De formulieren die bij bijzondere gelegenheden gebruikt worden zijn de z.g. hertaalde liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie.

 

Tijdens de diensten worden de psalmen en de z.g. enige gezangen achter de psalmen gezongen in de berijming van 1773.

 

De afkondigingen worden, voor aanvang van de dienst, verzorgd door de ouderling van dienst.

 

Het afkondigen van geboorten en overlijdensberichten wordt in de dienst gedaan door de dienstdoende predikant.

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdacht, door het oplezen van hun namen.

De naaste familiekring van hen die ons ontvielen, worden uitgenodigd deze dienst bij te wonen.

 

4.3. Sacramenten

 

Als christelijke gemeente kennen we twee sacramenten, namelijk de bediening van de Heilige Doop en van het Heilig Avondmaal.

Wat betreft de Heilige Doop: deze wordt op grond van Gods genadeverbond bediend aan de kinderen der gelovigen. De doop is een eenmalig teken en zegel van dit verbond. Ons uitgangspunt daarbij is dat de kinderen van de gemeente gedoopt behoren te wezen. Tegelijk vinden we het belangrijk dat ouders zich bewust zijn van de betekenis van de doop en van de beloften die zij afleggen. Daarom wordt er voorafgaande aan de bediening van de Heilige Doop altijd een doopgesprek gehouden, waarin onderwijs wordt gegeven over de betekenis van dit sacrament. Tenminste één ouder zal instemmen met de doop en de gelovige opvoeding van het kind. De andere ouder zal in dat geval een alternatieve vraag beantwoorden.

Zij die als kind niet ten doop zijn gehouden, ontvangen de Heilige Doop na openbare belijdenis van het geloof te hebben afgelegd.

Vanwege het kleine aantal geboortes in onze gemeente, wordt er naar behoefte een moment afgesproken waarop de doop zal plaatsvinden.

Wat betreft de viering van het Heilig Avondmaal: Christus zelf heeft Zijn gemeente bevolen deze maaltijd te vieren tot Zijn gedachtenis. Door deelname aan dit Avondmaal ontvangen de gelovigen de verzekering dat Christus op grond van Zijn offer aan het kruis hun zonden wil vergeven.

Het Heilig Avondmaal wordt vier zondagen per jaar in de morgendienst gevierd. ’s Avonds is er dan een dienst van dankzegging en nabetrachting op het Heilig Avondmaal. Op de zondag voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal, is er een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de week voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal vindt Censura Morum plaats en is er Avondmaalskring.

Aan het Heilig Avondmaal kunnen alleen belijdende leden deel nemen.

 

 

4.4. Speciale diensten

 

4.4.1 Algemeen

In de regel geldt dat alle diensten die in ons kerkgebouw worden gehouden vallen onder de verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Ook wanneer het kerkgebouw in incidentele gevallen gebruikt wordt door derden, hecht de kerkenraad eraan dat er in prediking en liturgie geen inhoudelijke spanning bestaat met de identiteit en het beleid van de Hervormde Gemeente Oosterwijk.

 

4.4.2 Huwelijksdiensten

Het huwelijk is een instelling van God voor een man en een vrouw. Zij beloven tijdens een kerkdienst in het midden van de gemeente – en dus voor Gods aangezicht – elkaar voor het hele leven lief te hebben en trouw te blijven. In de Bijbel wordt het huwelijk wel vergeleken met een verbond en wordt het getekend als een beeld voor de verhouding tussen Christus en Zijn bruidsgemeente. Dat maakt het christelijke huwelijk tot een uniek gebeuren. Kerkelijk bevestiging en inzegening van het huwelijk kan alleen plaatsvinden nadat het huwelijk burgerlijk gesloten is. Deze kerkelijke bevestiging en inzegening vindt plaats in een eredienst, waarbij de liturgie in lijn is met de reguliere erediensten.

 

4.4.3 Rouwsamenkomsten

Rouwsamenkomsten kunnen, indien de begrafenis op de begraafplaats van de Hervormde Gemeente te Oosterwijk is, ook in de kerk gehouden worden. In de regel zal de eigen predikant die samenkomst leiden. Is er een andere voorganger, dan dient de dienst in lijn te zijn met de identiteit van onze gemeente.

 

 

 1. Pastoraat

 

5.1. Huisbezoeken

 

Het bezoeken van gemeenteleden in de thuisomgeving ziet de kerkraad als een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Betrekken bij de gemeente en het evangelie brengen is het eerste doel. Daarnaast willen we belangstelling tonen voor persoonlijke situatie van gemeenteleden.

 

De Kerkenraad heeft daarom het streven om éénmaal per twee jaar huisbezoek af te leggen bij de ingeschreven leden van onze gemeente.

 

Dit bezoek wordt afgelegd door twee ouderlingen of een ouderling met een diaken of ouderling kerkrentmeester.

 

 

5.2. Ouderenbezoek

 

Bezoeken aan ouderen worden met een zekere regelmaat afgelegd door de predikant en/of de wijkouderling.

Ook de Hervormde Vrouwen Dienst bezoekt regelmatig bejaarden

en alleenstaanden.

 

 

5.3. Ziekenbezoek

 

Bezoeken aan de ernstig zieken of gemeenteleden in ziekenhuis wordt door de predikant verzorgd.

Langdurige zieken worden ook bezocht door de wijkouderlingen.

 

 

 1. Diaconaat

 

6.1. Beheer

 

Tot de taak van de diaconie behoort in de eerste plaats het inzamelen van de gaven die bedoeld zijn voor de dienst der barmhartigheid.

Ook beheert zij de eigendommen van de diaconie.

Het beheer van de gronden heeft zij uitbesteed aan het Bureau Kerkelijke goederen.

Van geld wat uitstaat zal in principe alleen de rente voor diaconaal werk gebruikt worden.

 

 

6.2. Gaven

 

De komende jaren wil de diaconie maximaal 5 speerpunten, waar gericht voor gecollecteerd gaat worden en welke voortdurend bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht. Deze speerpunten zijn de doorzendcollectes.

Het aantal overige doelen bedraagt maximaal 10.

Binnen het collecterooster blijft ruimte om in voorkomende gevallen nationale of internationale nood te ledigen.

 

 

6.3. Diaconaal bewustzijn

 

De diaconie heeft de wens het diaconaal bewustzijn in de gemeente te vergroten door o.a.

 • Het organiseren van een gemeenteavond met geregeld een diaconaal onderwerp
 • Per zondag één diaconale voorbede voorstellen
 • Bestemming van collecten vooraf communiceren via het kerkblad
 • Avondmaalscollecten bestemmen voor diaconale zendingsprojecten
 • Diaconaal onderwerp aanbieden/verzorgen bij vrouwenvereniging of ouderenmiddag

 

6.4. Activiteiten van de diaconie

 

Diaconale activiteiten binnen onze gemeente zijn:

 • Het ledigen van financiële nood binnen de eigen gemeente.
 • Het mede organiseren van de diverse Kerstvieringen.
 • Door middel van usb recorders en usb sticks zorgen dat mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan toch de diensten kunnen beluisteren.
 • Beheren eigendommen van diaconie.
 • Indien nodig assisteren bij huisbezoek.
 • Verzorgen van de avondmaalstafel.
 • Financiële ondersteuning geven aan het bejaardenwerk, jeugdwerk, HVD en vrouwenvereniging.

 

 

 1. Vorming en Toerusting

 

7.1. Jeugdwerk

 

Voor kinderen van de basisschool is er gelegenheid tot het bezoeken van de zondagsschool. Deze zondagsschool wordt geleid door leden van de gemeente maar is volkomen zelfstandig. De kerkenraad probeert zoveel mogelijk banden met de zondagsschool aan te gaan.

 

In de financiële behoeften van het jeugdwerk wordt voorzien door de diaconie.

 

 

7.2. Kerkelijke activiteiten

 

Voor volwassenen zijn er de volgende mogelijkheden tot het bezoeken van een activiteit.

– Vrouwenvereniging 1 maal per 3 weken gedurende het winterseizoen.

– Bijbelkring 8x gedurende het winterseizoen.

– Avondmaalskring 4 maal per jaar.

 

 

 

 1. Ondersteunende activiteiten

 

8.1. Zendings- en evangelisatie commissie (ZEC)

 

 

De Gemeente Oosterwijk heeft een Zendings- en Evangelisatie commissie. De leden ervan worden benoemd door de kerkenraad.

Activiteiten van deze commissie zijn:

 1. Het opzetten van Evangelisatiewerk binnen de gemeente.
 2. Verkoop kalenders en dagboekjes van de GZB.
 3. Rond Kerst een zelfgemaakt blaadje met een evangeliserend karakter rond brengen.

De Kerkenraad heeft als doelstelling het werk van de Zendings- en Evangelisatie Commissie verder te stimuleren en waar mogel­ijk uit te breiden.

 

 

8.2. H.V.D.

 

De Hervormde Vrouwen Dienst wordt gevormd door een aantal dames uit de gemeente.

Deze is opgericht op initiatief van de diaconie.

Het werk van de HVD is vooral gericht op het bezoeken van zieken, ouderen, alleenstaanden en mensen die nieuw gekomen zijn in de gemeente.

Ook kan tijdelijk aan zeer acute hulpvraag tegemoet worden gekomen.

 


 

8.3. Bejaardencomité

 

Het bejaardencomité is opgericht op initiatief van de diaconie. Doelstelling van dit comité is het organiseren van ouderenmiddagen. Deze middagen dragen een informatief en gezellig karakter.

 

 

 

 1. Tenslotte

 

9.1. Toekomstvisie

 

De  vergrijzing van het meelevende deel van de gemeente en het lage aantal belijden­de lidmaten ­baart de kerkenraad zorgen.

 

Echter, jaar op jaar zijn we verwonderd dat de gemeente mag doorgaan. God zorgt zelf voor onze gemeente. Hij geeft ambtsdragers en vrijwilligers die mee willen werken in Zijn Koninkrijk.

 

Onze verwachting is daarom in dit opzicht alleen van de Heere.

 

Hij Die Leven kon wekken in het dal met dorre doodsbeenderen, is ook bij machte dat in onze gemeente te bewerken. Onze bede is dan ook steeds weer: “kom Schepper Geest” doorwaai onze hof en schenk nog een opleving, ook in de gemeente Oosterwijk!

 

 

9.2. Besluit

 

Het tot stand komen van dit beleidsplan heeft de kerkenraad dieper doen nadenken over haar functioneren en het functioneren van de gemeente in het algemeen.

Het is onze wens en bede met Gods zegen de plannen die hier uiteengezet, te kunnen uitvoeren. En dat alles mag zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot opbouw van onze gemeente.

 

 

Aldus vastgesteld op de kerkraadsvergadering

 

van  …. / ….. / ……

 

 

Scriba,                               Voorzitter,

A.F. Benschop                  Ds. A. van der Stoep

 

 

 

                                                  

Gioco pragmatico

Essendo entrata nel mercato nel 2016, Pragmatic Play è stata veloce a lasciare il segno nel mercato dello sviluppo dei giochi di casinò online. Da Malta, lo studio ha creato macchine estremamente trendy con una grafica ultra-moderna che stabilimenti virtuali come Magical Spin e Paris VIP Casino sono desiderosi di offrire. Alcune delle slot di Pragmatic Play sono già diventate ben note, come Aladdin’s Treasure, Bee Land e Magic Crystals. Questo fornitore è molto apprezzato dai casinò online in quanto il suo software certificato ha molte caratteristiche di modulazione e personalizzazione. Leggi la recensione dell’editore di giochi online Pragmatic Play.

Quickspin

Fondata nel 2011 in Svezia, Quickspin è un fornitore di giochi di casinò online http://cataldostaffieri.it/ che gode di una vera e propria storia d’amore con i giocatori. Bisogna dire che le sue video slot e i giochi 3D sono tra i migliori sul mercato. Un rapido sguardo ai casinò partner di Quickspin (Unibet, PokerStars, Casino777, ecc.) mostra quanto sia buono questo editore oggi. Tuttavia, la sua gamma di slot è molto limitata, poiché lo sviluppatore si concentra sulla qualità e non sulla quantità. Questa scelta è evidenziata dalle macchine Spinions Beach Party e Big Bad Wolf che hanno contribuito a far vincere a Quickspin il premio innovazione ai B2B EGR Awards 2016. Leggi la recensione dell’editore di giochi online di Quickspin.

Rabcat

Lo studio di sviluppo Rabcat è stato fondato a Vienna (Austria) nel 2001. Ma prima di diventare un fornitore di giochi di casinò online, doveva lasciare il segno nel mondo dei videogiochi contribuendo a successi come GTA Vice City. Il talento dei suoi team ha convinto Microgaming a unire le forze con questo sviluppatore a metà degli anni 2000. Da allora, Rabcat ha progettato numerose slot machine con una grafica curata e una creatività apparentemente senza limiti. Sviluppati in versione flash e sempre innovativi, mancano tuttavia di visibilità. È un peccato perché The Legend of Olympus, River of Riches o Panda Cash offrono una vera esperienza di gioco! Leggi la recensione dell’editore di giochi online Rabcat.

Giochi realistici

Fondata nel 2002 in Inghilterra, Realistic Games è un giocatore un po’ sconosciuto tra i giocatori. Eppure, questo fornitore di giochi di casinò online ha a lungo alimentato rinomati siti britannici come Ladbrokes, Bet365 o Paddy Power. Dal 2016 e vincendo il trofeo Best Mobile Provider agli EGR B2B Awards, Realistic Games ha lavorato duramente per attrarre oltre il Regno Unito. L’unica cosa è che, anche se le macchine Go Wild on Safari o It came from the Moon hanno del potenziale, la grafica manca di modernità e fa ancora fatica a convincere al di fuori del mondo mobile. Fortunatamente, le cose sono molto meglio con i giochi da tavolo… Leggi la recensione dell’editore di giochi online Realistic Games.

Gioco in tempo reale

Essendo nell’industria dell’iGaming dal 1998, Real Time Gaming è un fornitore che ha trovato una ricetta per la longevità in un mercato in continuo cambiamento. Per farlo, questo editore ha saputo adattarsi costantemente alle nuove tecnologie, ma senza negare la sua identità. Semplicità e affidabilità sono i leitmotiv di questa azienda americana, che comincia ad avere qualche difficoltà nella lotta contro i giovani studi scandinavi che stanno rivoluzionando il settore. Un po’ datate, le slot di Real Time Gaming come Polar Explorer o Coyote Cash piacciono ancora ai più nostalgici. Leggi la recensione di Real Time Gaming.

Gioco Nextgen

Pioniere nell’industria dei giochi di casinò online, Nextgen Gaming è uno sviluppatore svedese che è sul mercato dal 1998. Questo editore ha avuto il tempo di fare esperienza e di sviluppare un know-how e una reputazione che lo hanno reso oggi un attore importante. Che si tratti di slot machine, giochi da tavolo o giochi di casinò dal vivo, tutto è stato progettato per soddisfare i giocatori. Questo probabilmente spiega perché ogni nuovo rilascio di Nextgen Gaming è molto atteso dalla comunità del casinò. Medusa e Justice League sono solo due esempi della professionalità di questo fornitore. Leggi la recensione dell’editore di giochi online di Nextgen Gaming.

Novomatic

Un altro pioniere dell’industria come Novomatic è un’azienda che è stata fondata nel 1980. Questo fornitore austriaco di giochi di casinò ha fornito inizialmente i casinò http://cnpc.it/ terrestri prima di sviluppare anche giochi da tavolo e slot virtuali per i casinò online dal 2011. Grazie a numerose partnership, i giochi Novomatic sono disponibili presso molti operatori, per la gioia dei giocatori che amano slot come Book of Ra o Quest for Gold. Ammettiamolo, ci sono altri provider che fanno molto meglio in termini di qualità grafica, ma l’azienda austriaca è riuscita a sedurre con la varietà dei suoi temi e dei bonus offerti. Leggi la recensione dell’editore di giochi online Novomatic.

Play’nGo

Fondato nel 1997, Play’nGO è ancora un altro fornitore svedese di giochi di casinò che è tra i pionieri dell’industria. A differenza di altri, ha una firma reale ed è facile trovare i suoi successi nei casinò online. Bisogna dire che gli sviluppatori di questo studio hanno sempre avuto un gusto spiccato per l’innovazione nel gameplay pur rimanendo un po’ classici nella grafica. Inoltre, per alcuni giocatori, le slot Play’nGO sono un po’ antiquate, ma tutti gli amanti dei giochi di casinò concordano sul fatto che sono ideali per rilassarsi e divertirsi, Royal Masquerade e Grim Muerto sono le due più popolari. Leggi la recensione di Play’n GO…

Playson

Come molti dei suoi rivali sul mercato, Playson è nata in Svezia. Tuttavia, questo fornitore di giochi di casinò online è relativamente giovane, essendo stato fondato nel 2012. Dalla sua nascita, questo studio di sviluppo ha fatto molta strada, essendo riuscito ad affermarsi come uno dei leader del mercato. Per vincere diversi trofei e salire al vertice, Playson ha dimostrato di avere un vero know-how per rivoluzionare il settore. Sì, le sue slot 3D e video sono mozzafiato in termini di gameplay, grafica, animazioni, colonna sonora e caratteristiche. Anche i temi sono originali, mentre tutte le realizzazioni sono progettate per sedurre tutti i giocatori, sia che giochino su terminali fissi o mobili. Il nuovo riferimento nei giochi di casinò online è certamente il caso, poiché certe slot come Art of the Heist o Down The Pub sono vicine ai videogiochi. Leggi la recensione dell’editore di giochi online Playson.

Playtech

Dal 1999, quando è stata fondata nel Regno Unito, la Playtech è stata un attore importante nel mercato del gioco d’azzardo online. Bisogna dire che la sua offerta è estremamente ampia con più di 500 slot machine, giochi di poker e lotteria ma anche giochi di casinò dal vivo. Tutti i giochi sono certificati TST (Technical Systems Testing) e garantiscono sicurezza ed equità. Questo spiega certamente perché molti casinò online offrono titoli come Cat in Vegas, Gladiator o White King, alcuni dei riferimenti di Playtech. Vale la pena notare che Playtech ha collaborato con aziende come HBO e Marvel per essere la prima a lanciare slot con i colori dei blockbuster che sono popolari in TV o al botteghino. Leggi la recensione dell’editore di giochi online Playtech.

>

Ivarontwerpt.nl