Beleidsplan

Inhoudsopgave:

1 Inleiding

2 Plaats van de Kerkelijke gemeente
2.1 Plaatselijke situatie
2.2 Kerkelijke situatie

3 Kerkenraad

4 De Erediensten
4.1 Prediking
4.2 Liturgie
4.3 Sacramenten
4.4 Speciale diensten

5 Pastoraat
5.1 Huisbezoeken
5.2 Ouderenbezoek
5.3 Ziekenbezoek

6 Diaconaat
6.1 Beheer
6.2 Activiteiten

7 Vorming en Toerusting
7.1 Jeugdwerk
7.2 Kringwerk

8 Ondersteunende activiteiten
8.1 Zendings- en evangelisatie commissie
8.2 Hervormde Vrouwen Dienst (H.V.D.)
8.3 Bejaardencomité

9 Tenslotte
9.1 Toekomstvisie
9.2 Besluit

1. Inleiding

Plaatselijke gemeenten binnen de protestantse kerk in Nederland dienen een beleidsplan te hebben wat elke 5 jaar opnieuw moet worden herzien.

Voor u ligt het plan van 2011 – 2016

In dit beleidsplan dient te worden aangegeven hoe het werk in de gemeente plaats vindt en waar eventueel extra aandacht nodig is; welke taken er in de toekomst gedaan moeten worden en welke mensen daarvoor nodig zijn.
En verder welke activiteiten er zijn en of deze beantwoorden aan de behoefte.

Binnen de kerkraad is het beleidsplan samengesteld door dit plan in delen te bespreken en zonodig aan te passen.

Hieronder volgt een schets van:
A: de huidige situatie
B: de gewenste situatie
C: de nodige aanpassingen

Het beleid van het college van kerkrentmeesters maakt geen deel uit van dit beleidsplan.
2. Plaats van de Kerkelijke Gemeente

2.1. Plaatselijke situatie

De Hervormde gemeente Oosterwijk maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente Oosterwijk is een deel van de burgerlijke gemeente Leerdam. Daartoe behoren ook de kernen Schoonrewoerd en Kedichem.

In het beleid van de gemeente Leerdam is geen nieuwbouw voorzien in de kern van Oosterwijk omdat dit voor een deel beschermd gebied is.

Om die reden is kern door de jaren heen sterk vergrijsd.

Doordat er ook leden van de gemeente uit omliggende plaatsen komen heeft de kerk van Oosterwijk een bescheiden streekfunctie.

2.2. Kerkelijke situatie

De kerkelijke gemeente is ingedeeld bij de classis Gorinchem.
Daarnaast maakt de gemeente deel uit van de ring Leerdam. Het doel van deze ring is de samenwerking tussen de verschillen gemeenten te bevorderen

De kerkelijke grenzen van de Oosterwijkse gemeente zijn wat ruimer gesteld als de burgerlijke gemeentegrenzen. Dit houdt in dat mensen van de Achterdijk burgerlijk onder de gemeente Zederik vallen en kerkelijk onder de gemeente Oosterwijk.

Het aantal leden van de Oosterwijkse kerkelijke gemeente bedroeg op 1 jan. 2010:
33 geboorteleden
131 doopleden
45 belijdende leden

Gemeenteperforatie
20 Leden zijn naar een ander voorkeurgemeente overgeschreven.
36 Leden zijn uit andere gemeenten overgeschreven naar onze gemeente als gemeente van voorkeur.

Oosterwijk heeft samen met de gemeente Nieuwland één predikant, maar is verder een zelfstandige gemeente. Dit houdt in dat de beide gemeenten een eigen kerkraad hebben. Beiden hebben een eigen beleidsplan opgesteld.

3. Kerkenraad

De Kerkenraad behoort kerkordelijk te bestaan uit minimaal
3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling kerkrentmeesters.
De kerkraad van onze gemeente is samengesteld uit 2 ouderlingen, 2 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters. Gezien de omvang van de gemeente is het niet noodzakelijk om de openstaande vacatures in te vullen.

De beide ouderlingen verzorgen het opzicht over de gemeente.
Ten behoeve van het pastoraat is de gemeente in twee wijken verdeeld.

Over het functioneren van de ouderlingen zie: “Pastoraat”.

Over het functioneren van de diaconie zie: “Diaconaat”.
¬
Over het functioneren van het college van kerkrentmeesters zie: “kerkrentmeesters”.
¬
4. De Erediensten

4.1. Prediking

Centraal in de prediking dient te staan het Evangelie van het verzoenend lijden en sterven van Christus Jezus voor verloren zondaren en een weg ten verderve voor wie in ongeloof voortleeft.
De prediking wordt gekenmerkt door de drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid.

In de prediking staat de Drieéénheid van God centraal zoals we dat ook terugvinden in het Apostolicum: God de Vader Die hemel en aarde heeft geschapen; God de Zoon Die naar deze aarde is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was en God de Heilige Geest Die levens vernieuwd en plaats maakt voor het werk van Christus.

Op alle zondagen, behoudens de zomervakantie, zijn er twee erediensten. Gedurende 6 weken van de zomervakantie is er 1 dienst.

Op eerste Kerstdag is er één of tweemaal dienst. Op Hemelvaartsdag alleen ´s morgens; op Oudejaarsdag, Goede Vrijdag en op de bid- en dankdagen alleen ´s avonds.

Door de verbinding met de Gemeente Nieuwland preekt eenmaal per zondag de eigen predikant, de andere dienst wordt dan vervuld door een gastpredikant.

4.2. Liturgie

De Liturgie wordt als volgt toegepast.
In de morgendiensten wordt gemeente gesteld voor Gods Heilige wet.

En in de avonddiensten belijdt de gemeente haar geloof met de woorden van de Apostolische geloofsbelijdenis of één van de andere Algemene of van de Gereformeerde Belijdenisgeschriften.

De vertaling van de Bijbel die gebruikt wordt is de Herziene Statenvertaling. De formulieren die bij bijzondere gelegenheden gebruikt worden zijn de zg. hertaalde liturgische formulieren uit de gereformeerde traditie.

Tijdens de diensten worden de psalmen en de z.g. enige gezangen achter de psalmen gezongen in de berijming van 1773.

De afkondigingen worden, voor aanvang van de dienst, verzorgd door de ouderling van dienst.

Het afkondigen van geboortes en overlijdensberichten wordt in de dienst gedaan door de dienstdoende predikant.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht door het oplezen van hun namen en wordt de naaste familiekring uitgenodigd in de kerk.

Bij de diensten van opening en afsluiting van het winterwerk wordt, indien mogelijk, de jeugd betrokken bij de dienst.
4.3. Sacramenten

Vier zondagen per jaar wordt in de morgendienst het sacrament van het Heilig Avondmaal gevierd, ‘savonds is er een dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal.

Op de zondag, voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal, is er een dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal
In de week voorafgaande aan de viering van het Heilig Avondmaal vindt Censura Morum plaats en is er een Avondmaalskring.

Door het kleine aantal geboorten dat onze gemeente kent wordt het sacrament van de Heilige doop alleen dan bediend als er behoefte aan is.

4.4. Speciale diensten

Onder speciale diensten worden verstaan de trouwdiensten.
Rouwsamenkomsten kunnen, indien de begrafenis op de begraafplaats van de Hervormde gemeente te Oosterwijk is, ook in de kerk gehouden worden.

Alle diensten die in ons kerkgebouw worden gehouden vallen onder de verantwoordelijkheid van onze kerkraad.
5. Pastoraat

5.1. Huisbezoeken

Het bezoeken van gemeenteleden in de thuisomgeving ziet de kerkraad als een belangrijk onderdeel van het gemeente zijn. Betrekken bij de gemeente en het evangelie brengen is het eerste doel. Daarnaast willen we belangstelling tonen voor persoonlijke situatie van gemeenteleden.

De Kerkenraad heeft daarom het streven om éénmaal per twee jaar huisbezoek af te leggen bij de ingeschreven leden van onze gemeente.

Dit bezoek wordt afgelegd door twee ouderlingen of een ouderling met een diaken of ouderling kerkrentmeester.
5.2. Ouderenbezoek

Bezoeken aan ouderen worden met een zekere regelmaat afgelegd door de predikant en/of de wijkouderling.
Ook de Hervormde Vrouwen Dienst bezoekt regelmatig bejaarden
en alleenstaanden.
5.3. Ziekenbezoek

Bezoeken aan de ernstig zieken of gemeenteleden in ziekenhuis wordt door de predikant verzorgd.
Langdurige zieken worden ook bezocht door de wijkouderlingen.

6. Diaconaat

6.1. Beheer

Tot de taak van de diaconie behoort in de eerste plaats het inzamelen van de gaven die bedoelt zijn voor de dienst der barmhartigheid.
Ook beheert zij de eigendommen van de diaconie.
Het beheer van de gronden heeft zij uitbesteed aan het Bureau Kerkelijke goederen.
Van geld wat uitstaat zal in principe alleen de rente voor diaconaal werk gebruikt worden.
6.2. Gaven

De diaconie wil het aantal doelen waar aangegeven wordt terugbrengen. Concreet houd dit in dat er de komende jaren maximaal 5 speerpunten worden benoemd waar gericht voor gecollecteerd gaat worden en welke voortdurend bij de gemeente onder de aandacht worden gebracht. Het aantal overige doelen bedraagt maximaal 10.
Naast de doelgerichte collectes blijft er plaats voor de zogenaamde doorzendcollectes voor GZB en IZB. Binnen het collecterooster blijft ruimte om in voorkomende gevallen nationale of internationale nood te ledigen.

6.3. Diaconaal bewustzijn

De diaconie heeft de wens het diaconaal bewustzijn in de gemeente te vergroten door oa.
• Het organiseren van een gemeenteavond met een diaconaal onderwerp
• Per zondag één diaconale voorbede voorstellen
• Bestemming van collecten vooraf communiceren via het kerkblad
• Avondmaalscollecten bestemmen voor diaconale zendingsprojecten
• Diaconaal onderwerp aanbieden/verzorgen bij jeugdwerk, vrouwenvereniging of ouderen middag
• Rol van diaconie meer uitbeelden bij bijvoorbeeld avondmaalsvieringen.

6.4. Activiteiten van de diaconie

Diaconale Activiteiten binnen onze gemeente zijn:
• Het mede organiseren van de diverse Kerstvieringen.
• Door middel van cassetterecorders en cassettebandjes zorgen dat mensen die niet meer naar de kerk kunnen gaan toch de diensten kunnen beluisteren.
• Beheren eigendommen van diaconie
• Indien nodig assisteren bij huisbezoek
• Verzorgen avondmaalstafel
• Financiële ondersteuning geven aan het bejaardenwerk, jeugdwerk, HVD en vrouwenvereniging.

7. Vorming en Toerusting

7.1. Jeugdwerk

Voor kinderen van de basisschool is er gelegenheid tot het bezoeken van de zondagsschool. Deze zondagsschool wordt geleid door leden van de gemeente maar is volkomen zelfstandig. De kerkenraad probeert zoveel mogelijk banden met de zondagsschool aan te gaan.

Voor kinderen van 12 jaar en ouder is er gelegenheid tot het bezoeken van de catechisatie. Deze wordt in één of twee groepen gehouden en geleid door de predikant.
Op verzoek van de ouders is er de mogelijkheid van samenvoegen van beide groepen.

Daarnaast is er een jeugdclub (Gideonsbende) voor tieners vanaf groep 8 van de basisschool. Deze club is aan samenwerking met de Hersteld Hervormde gemeente van Oosterwijk.

In de zomervakantie wordt er een Vakantie Bijbel Klub georganiseerd door de zendingscommissie in samenwerking met een aantal vrijwilligers. De Kerkenraad zal verdere initiatieven in deze richting zeker ondersteunen.

In de financiële behoeften van het jeugdwerk wordt voorzien door de diaconie.
7.2. Kerkelijke activiteiten

Voor volwassenen zijn er de volgende mogelijkheden tot het bezoeken van een activiteit.
– Vrouwenvereniging 1 maal per 2 weken gedurende het winterseizoen.
– Bijbelkring ca. 1 maal per 2 weken gedurende het winterseizoen.
– Avondmaalskring 4 maal per jaar.

Als de behoefte toeneemt zal de frequentie van een en ander toenemen. Door de tamelijk geringe deelname zal dit vooralsnog niet het geval zijn.

8. Ondersteunende activiteiten

8.1. Zendings- en evangelisatie commissie (ZEC)

De Gemeente Oosterwijk heeft een Zendings- en Evangelisatie commissie. De leden ervan worden benoemd door de Kerkenraad.
Activiteiten van deze commissie zijn:
A. Gemeenteleden informeren over het werk van GZB en IZB d.m.v. het beleggen van een zendingsavond.
B. Rond Kerst en Pasen “de Echo” of een zelfgemaakt blaadje met een evangeliserend karakter rond bezorgen.
C. Organiseren van een kerstzangavond in de adventstijd.
D. Verkoop kalenders en dagboekjes van de GZB.
E. Opzetten van Evangelisatiewerk binnen de gemeente.

De Kerkenraad heeft als doelstelling het werk van de Zendings- en Evangelisatie Commissie verder te stimuleren en waar
mogel¬ijk uit te breiden.
8.2. H.V.D.

De Hervormde Vrouwen Dienst wordt gevormd door een aantal dames uit de gemeente.
Deze is opgericht op initiatief van de diaconie.
Het werk van de HVD is vooral gericht op het bezoeken van zieken en alleenstaanden.
Ook kan tijdelijk aan zeer acute hulpvraag tegemoet worden gekomen.

8.3. Bejaardencomité

Het bejaardencomité is opgericht op initiatief van de diaconie. Doelstelling van dit comité is het organiseren van ouderenmiddagen. Deze middagen dragen een informatief en gezellig karakter.
9. Tenslotte

9.1. Toekomstvisie

De vergrijzing van de gemeente en het lage aantal belijden¬de lidmaten ¬baart de Kerkenraad zorgen.

Echter, jaar op jaar zijn we verwonderd dat de gemeente mag doorgaan. Hij zorgt zelf voor onze gemeente. Hij geeft ambtsdragers en vrijwilligers die mee willen werken in Zijn koningkrijk.

Onze verwachting is daarom in dit opzicht alleen van de Heere.

Hij Die Leven kon wekken in het dal met dorre doodsbeenderen, is ook bij machte dat in onze gemeente te bewerken. Onze bede is dan ook steeds weer: “kom Schepper Geest” doorwaai onze hof en schenk nog een opleving, ook in de gemeente Oosterwijk!
9.2. besluit

Het tot stand komen van dit beleidsplan heeft de kerkenraad dieper doen nadenken over haar functioneren en het functioneren van de gemeente in het algemeen.
Het is onze wens en bede met Gods zegen de plannen die hier uiteengezet, te kunnen uitvoeren. En dat alles mag zijn tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot opbouw van onze gemeente.
Aldus vastgesteld op de kerkraadsvergadering

van 12 juli 2011

Scriba, Voorzitter,

F. Benschop Ds. H.I. Methorst